SHEENA, AYUKAWA & ONIHEI with HASHIMOTO JUN 50thAnniv@ StarPineCafe, Kitijoji 20090419

09hashimotojun50th 030.JPG 09hashimotojun50th 038.JPG 09hashimotojun50th 046.JPG 09hashimotojun50th 047.JPG 09hashimotojun50th 048.JPG 09hashimotojun50th 054.JPG 09hashimotojun50th 061.JPG 09hashimotojun50th 062.JPG 09hashimotojun50th 071.JPG 09hashimotojun50th 072.JPG 09hashimotojun50th 074.JPG 09hashimotojun50th 081.JPG 09hashimotojun50th 084.JPG 09hashimotojun50th 087.JPG 09hashimotojun50th 098.JPG 09hashimotojun50th 102.JPG 09hashimotojun50th 114.JPG 09hashimotojun50th 116.JPG 09hashimotojun50th 118.JPG 09hashimotojun50th 122.JPG 09hashimotojun50th 123.JPG 09hashimotojun50th 130.JPG 09hashimotojun50th 141.JPG 09hashimotojun50th 144.JPG 09hashimotojun50th 147.JPG 09hashimotojun50th_1.JPG