MAKOTO AYUKAWA KOOL-SOLO @ Blue Note Tokyo 20081214

koolsolo08 010.JPG koolsolo08 063.JPG koolsolo08 069.JPG koolsolo08 071.JPG koolsolo08 164.JPG koolsolo08 165.JPG koolsolo08 197.JPG koolsolo08 215.JPG koolsolo08 244.JPG koolsolo08 257.JPG koolsolo08 280.JPG koolsolo08 288.JPG koolsolo08 299.JPG koolsolo08 301.JPG koolsolo08 302.JPG koolsolo08 305.JPG koolsolo08 308.JPG koolsolo08 310.JPG koolsolo08 311.JPG koolsolo08 312.JPG koolsolo08 319.JPG koolsolo08 332.JPG koolsolo08 333.JPG koolsolo08 343.JPG koolsolo08 348.JPG koolsolo08 356.JPG koolsolo08 363.JPG koolsolo08 367.JPG koolsolo08 398.JPG koolsolo08 429.JPG koolsolo08 430.JPG koolsolo08 431.JPG koolsolo08 433.JPG koolsolo08 439.JPG koolsolo08 443.JPG koolsolo08 444.JPG koolsolo08 447.JPG koolsolo08 473.JPG koolsolo08 484.JPG koolsolo08 587.JPG koolsolo08 605.JPG